Końskie 

 

 

 

Historia i zabytki

 

 

Muzeum

 

Archiwalia

 

 

Cmentarz

 

Szlak turystyczny

 Stanisław 

Malanowicz

 

 

   Najstarsze ślady osadnictwa na terenie miasta pochodzą z XI wieku – pierwsza historyczna wzmianka o miejscowości, jako własności Prandoty z Prandocina (protoplasty rodu Odrowążów), pochodzi z 1124 roku. Wieś pozostawała w rękach Odrowążów przez kilka kolejnych stuleci. W latach 1220–1224 Iwo Odrowąż, biskup krakowski, wybudował we wsi kościół pod wezwaniem św. Mikołaja, ustanawiając w Końskich parafię. Kościół ten został rozebrany w XV wieku i na jego miejscu w latach 1492-1520 wybudowano nowy, gotycki kościół parafialny.

   W połowie XVII wieku wieś Końskie wraz z okolicą przeszła w posiadanie znakomitego rodu Małachowskich. Jan – kanclerz wielki koronny nadał w roku 1729 przywileje mieszkańcom Końskich, a 30 grudnia 1748 roku, dzięki jego staraniom, król August III Sas nadał Końskim przywilej lokacyjny po czym nastąpiła oficjalna lokacja miasta na prawie magdeburskim. Wraz z uzyskaniem praw miejskich Końskie otrzymały herb przedstawiający splecione inicjały kanclerza K.J.M. na czerwonym tle i pod nazwą Końskie Wielkie, stały się centrum zarządzania rozległymi posiadłościami kanclerza. Akt lokacji miasta spowodował napływ nowych osadników i rozwój rzemiosła, zaczęła pojawiać się miejska zabudowa wokół rynku, a Jan Małachowski przystąpił do budowy zespołu parkowo-pałacowego. 

   Podczas II wojny światowej rejon miasta i jego okolic stał się ośrodkiem ożywionego ruchu partyzanckiego – za wkład wniesiony w obronę przed okupantem miasto Końskie zostało odznaczone Orderem Krzyża Grunwaldu III Klasy.

 

 

 

Kościół

 

   Późnogotycka kolegiata pod wezwaniem św. Mikołaja i Wojciecha (wybudowana w latach 1492-1520), tympanon z pierwszej połowy XIII wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół parkowo-pałacowy

 

   Klasycystyczny zespół parkowo-pałacowy wzniesiony został przez Jana Małachowskiego w latach 40. XVIII w., na wzór zespołu w Pillnitz. W XIX w. zespół pałacowy był kilkukrotnie przebudowywany, w tym czasie uważany był za jeden z najpiękniejszych parków w Polsce. Zdewastowany w czasie okupacji niemieckiej, kiedy to skrzydło pałacowe zostało przeznaczone na biura Kreishauptmana i podlegającego mu urzędu. W okresie powojennym, na skutek nieprzemyślanych decyzji ówczesnych decydentów (budowa szkoły podstawowej i przedszkola na terenie parku oraz ulicy Partyzantów wraz z przylegającym osiedlem od północnej strony) teren parku został zmniejszony, a jego układ zaburzony. Obecnie powierzchnia parku wynosi około 15 ha. 

 

 

 

 

 

 

Oranżeria Egipska

 

 

 

 

 

Świątynia Grecka

 

 

 

Glorietta

 

 

 

pozostałości muru z basztami i neogotyckim Domkiem Wnuczętów

 

 

 

 

Zabytki nieistniejące

 

 

Cerkiew prawosławna Ikony Matki Bożej "Znak" 

   Należała do świątyń prawosławnych wzniesionych w ramach szeroko zakrojonej akcji budowania cerkwi na ziemiach zaboru rosyjskiego. Była to świątynia wojskowa, wybudowana według standardowego projektu przewidzianego dla tego typu obiektów. Służyła stacjonującym w mieście 25. Smoleńskiemu i 27. Witebskiemu Pułkom Piechoty i mogła pomieścić równocześnie 1000 wiernych. Podobnie jak inne rosyjskie cerkwie wzniesione na ziemiach polskich, została zlokalizowana w centrum miasta. Poświęcona 17 października 1903, po dziesięciu latach zmieniła status z wojskowej na parafialną z uwagi na opuszczenie miasta przez wojsko. Od 1915 roku budynek stał opuszczony. W 1936 roku cerkiew została sprzedana prywatnym właścicielom, którzy rozebrali ją w celu pozyskania materiałów na budowę domów mieszkalnych.

   Świątynia została zbudowana z czerwonej cegły na planie prostokąta. Ponad prezbiterium wznosiła się kopuła położona na ośmiobocznym bębnie, zaś nad przedsionkiem wybudowano dzwonnicę. We wnętrzu znajdował się biało-złoty ikonostas.

 

 

 

 

 

Synagoga

Została zbudowana w połowie XVIII wieku (przy obecnej ulicy Bóżnicznej). Spalona podczas II wojny światowej, nie została odbudowana. Dziś w jej miejscu znajduje się centrum handlowe.

 

 

 

Annotarg

 

 

 

Cmentarz  z  1777 roku z barokowym kościołem św. Anny

 

Układ urbanistyczny rynku, przyległe domy z XVIII i XIX w. z portalami kamiennymi.

 

 

Materiały źródłowe:

 

Zdjęcia archiwalne:

www.polin.org.pl

www.sztetl.org.pl

wikipedia